Gündem

Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları , ekonomi haberleri bölümümüzde Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları başlıklı haberi siz kıymetli okurlarımız için araştırmaya koyulduk. Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları  ile alakalı tüm detaylar paylaşımımızda..

Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, “Ticaret Bakanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda gösterilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınava, aşağıda gösterilen her bölüm için karşılarında gösterilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır.

Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.” denildi.

Yapılan bu açıklamanın ardınan, başvuru yapmak isteyenler şartları araştırmaya başladı.

Başvuru yapmak ve bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenlerin, bazı aşamalardan geçmesi gerekiyor.

Peki, Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı başvuru şartları nelerdir? İşte detayları…

İL SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartları taşımak.

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü saygınlığıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve ardından doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirlilen bölümlerinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aracılığıyla kabul gören yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kuramlarının yukarıda gösterilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) ÖSYM aracılığıyla 2020 ve 2021 senelerında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda gösterilen alakalı KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

d) Son başvuru tarihi saygınlığıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’dcn en az  (C) düzeysinde puan almış olmak yahut dil yeterliliği yönünden bunlara denkliği ÖSYM aracılığıyla kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav fiyatını yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav fiyatını yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir. Sınav fiyatının yatırılacağı banka ve hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından bunun bunun yanında ilan edilecektir.

Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları  #1

YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.

I.Oturum : Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi

ll.Oturum : Yabancı Dil Bilgisi Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 30 Alan Bilgisi, % 30 Genel Ekonomi Bilgisi ve % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır – Alan Bilgisi Sınavı

Adayların kendi bölümleri ile alakalı aşağıda gösterilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorutacağı manasına gelmemektedir.

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi. Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme

Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler). Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak). İcra ve İflas Hukuku Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku. Yönetim Bilimleri. Yönetim Hukuku. Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu,

Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri. Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih. Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler. Türk Dış Politikası

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi. Pazarlama Yönetimi. Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme

İstatistik: Olasılık Teorisi, Ömeklem Analizi, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Kategoriscl Veri Analizleri

Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi. Mühendislik İstatistiği, Üretim Yönetimi ve Planlaması, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri

Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası – Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı

Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler

Sözlü sınav, adayların;

a) Giriş sınavı açıklamasunda gösterilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu aracılığıyla (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları  #2

DİĞER BİLGİLER

Sınav başvuru tarihi ve şekli: Başvurular dijital ortamda 15.11.2021-24.11.2021 tarihleri içinde alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularım gerçekleştirecektir.

Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

Sınav tarihi ve yeri:

Yazılı sınav 26.12.2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yahut pasaport) olması gerekmektedir. Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.aov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Değerlendirme yöntemi:

Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. Başarı puanı, yazdı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Başarı puanı en yüksekolan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı açıklamasunda gösterilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları saygınlığıyla ayrı ayrı belirlenir ve sınav sonuçlan Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Giriş sınavında bir öğrenim dalma ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları içinde değişiklik yapabilir. Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır.

DİĞER HUSUSLAR:

Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur. Böylelikle Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Başa dön tuşu